סגור

סגור
Hebrew

מכרז למשרת מרצה במחלקה ליצירה רב תחומית, בפקולטה למוסיקה רב תחומית

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה אל שני המינים:

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מזמינה הגשת מועמדות למשרת מרצה מן החוץ לשנת ניסיון, בתחומי היצירה הרב-תחומית, תורת המוזיקה ומיומנויות המקלדת, הן במחלקה ליצירה רב תחומית, והן במחלקות נוספות בפקולטה.

עדיפות תינתן למועמדים בעלי התמחות בהלחנה למדיה, הלחנה לקולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, או משחקי מחשב. המשרה מוצעת למועמדים בעלי תואר דוקטור בעלי קריירה אמנותית ואקדמית מוכחת. על המועמד להפגין יכולות הלחנה על המחשב, שליטה בתוכנות DAW השונות, ומיומנויות אחרות הנדרשות בתחום זה.

Hebrew

דרוש/ה מרצה במשרה מלאה במסלול עם קביעות, בחוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח*

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך פונה אל שני המינים:

האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים מזמינה הגשת מועמדות למשרה מלאה (בכל הדרגות האקדמיות), במסלול עם קביעות, בחוג לתורת המוסיקה, קומפוזיציה וניצוח. עדיפות תינתן למועמדים בעלי התמחות במוסיקה אלקטרונית. המשרה מוצעת למועמדים בעלי תואר דוקטור ובעלי פוטנציאל לקריירה אומנותית ואקדמית מוכחת.

Hebrew

לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים דרוש/ה מזכיר/ה אקדמי/ת

תיאור התפקיד:

  • אחריות כוללת על מערכת השעות.
  • ריכוז ודיווח על שעות ההוראה והיקפי העסקה של חברי הסגל האקדמי.
  • ריכוז המועצה האקדמית העליונה והוועדה לעניינים אקדמיים.
  • הכנת חומרים אקדמיים כגון ידיעונים ותקנונים.
  • הכנת והגשת דו"חות למל"ג, השתתפות בהכנת תוכניות לימודים והגשת תוכניות חדשות למל"ג.
  • הדרכה והנחיית בעלי תפקידים אקדמיים ומנהליים בנושאי רגולציה אקדמית.
  • סיוע אדמיניסטרטיבי למרכז לאיכות הלמידה וההוראה ולרשות המחקר.
Hebrew

קול קורא לאיתור מועמדים/ות לתפקיד נשיא/ת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

ועדת האיתור לתפקיד נשיא/ת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים מזמינה מועמדות/ים מתאימות/ים להגיש מועמדות לתפקיד נשיא/ת האקדמיה לתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל באוקטובר 2021.

Hebrew

מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית

  1. מהות ההתקשרות: האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים) (להלן: "המערכת") בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים (להלן: "העבודה") ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  2. תקופת ביצוע העבודות: המציע הזוכה (להלן: "הקבלן") יקבל אישור לתוכניתו וישלים העבודה בתוך 60 ימים קלנדריים ממועד מתן צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכם.
Hebrew

מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר הכוללים אספקת, הובלת והתקנת מערכת מיזוג אוויר חדשה בבניין התיכון והקונסרבטוריון שבקמפוס גבעת רם כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "המערכת" או "הציוד"), שבקמפוס גבעת רם בירושלים; מתן אחריות ושירות תחזוקה על כל הציוד (כולל שירות וחלקים) למשך 3 שנים מיום סיום ביצוע העבודות; וכן ביצוע עבודות פירוק ופינוי מערכת המיזוג הקיימת אצל המזמינה (להלן: "מערכת מיזוג קיימת" או "העבודות", לפי העניין), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

Hebrew

מכרז פומבי 4/2020 למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי 4/2020 למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים כמפורט להלן:

1. מהות ההתקשרות: שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים של האקדמיה, בהתאם למפרט השירותים ואופן ביצוע העבודה כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז, בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים.
2. משך ההתקשרות: תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שיחתם עם המציע שייבחר תחל לאחר חתימת החוזה (במועד שיקבע ע"י הצדדים) ולתקופה של 12 חודשים עם אפשרות שהאקדמיה תחליט על הארכת התקשרות ל-4 תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם ובסך הכל עד ל-5 שנות התקשרות, ובכפוף להוראות ההסכם.

Hebrew

מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון במתחמי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון בקמפוס האקדמיה אשר בגבעת רם, ירושלים, בתיכון שליד האקדמיה, ובקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בי-ם בע"מ (חל"צ).

מסמכי המכרז מצורפים בהמשך הדף. תיקונים ו/או שינויים יפורסמו בדף זה.

המועד האחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.01.2020 בשעה 14:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

Hebrew

מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה ושמירה במתחמי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה ושמירה  בקמפוס האקדמיה אשר בגבעת רם, ירושלים, בתיכון שליד האקדמיה, ובקונסרבטוריון שליד האקדמיה למוסיקה ולמחול בי-ם בע"מ (חל"צ).

מסמכי המכרז מצורפים בהמשך הדף. תיקונים ו/או שינויים יפורסמו בדף זה.

המועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 31.01.2020 בשעה 14:00. לא ניתן יהיה להגיש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה.

 

Hebrew

מכרז פומבי להגשת הצעות לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הקמת אגף חדש בקמפוס האקדמיה

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים (ע"ר) מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות הקמת אגף חדש בקמפוס האקדמיה.

לפרטים ולמסמכי המכרז אנא צפו בקובץ המצורף להלן.

 

Hebrew