הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

הרשמה ותקנון - המכון ללימודי חוץ

תוכל/י להרשם

א. במשרד המכון ללימודי חוץגב' הגר וקס וגב' מעיין פלסקוב, טלפון: 052-3101202, פקס: 02-6759957
ב. בכתובת אימייל: external.jamd.ac.il   (נא לפרט שם פרטי ומשפחה, כתובת, כתובת אימייל, ומספר טלפון).
ג. באמצעות  
 פנייה מקוונת למכון - פרטים אישיים ובחירת קורסים בלבד (ללא תשלום).
ד. בזמן ההרשמה יש למלא ולחתום על טופס ההרשמה.

 

פרטי הרשמה לקורסים, סדנאות, מקהלה ולשיעורים פרטיים

א.      עם ההרשמה יש לשלם מקדמה ע"ס 100 ₪ שתקוזז משכר הלימוד, תשלום המקדמה יעשה באמצעות כרטיסי אשראי/מזומן דרך מדור שכר הלימוד בטלפון: 02-675-9937/8.

ב.      בהרשמה לקורס סמסטריאלי, יש לשלם רק עבור הסמסטר בו נערך הקורס.
בהרשמה לקורס שנתי, יש לשלם מראש עבור 2 הסמסטרים (ניתן לפרוס ל-6 תשלומים).

ג.       בהרשמה למקהלה, יש לשלם מראש עבור 2 הסמסטרים (ניתן לפרוס ל-6 תשלומים).

ד.      בהרשמה לשיעור יחידני, יש לשלם עבור סדרה של 14 שיעורים המקבילה למספר שיעורים בסמסטר אקדמי. (ניתן לפרוס ל-3 תשלומים).

 

אורך השיעור היחידני: אורך השיעור היחידני מוגדר בין 45-60 דק' לפי החלטת המורה.

 

אופן התשלום

         א.         בכרטיס אשראי – יש למלא את פרטי כרטיס האשראי בטופס ההרשמה.

         ב.         בהוראת קבע – יש למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון. באחריות הלומד להעביר למדור שכר לימוד את טופס הוראת קבע חתום ומאושר ע"י הבנק בפקס 02-6759956.

          ג.          במזומן (אין אפשרות לתשלומים) – יש לשלם את מלוא הסכום במדור שכר הלימוד באקדמיה.

          ד.         מימון שכר לימוד על ידי גורם חוץ – האחריות לתשלום שכר הלימוד חלה על התלמיד גם אם גורם אחר התחייב לממן את לימודיו. תלמיד ששכר הלימוד שלו ממומן במלואו או בחלקו על ידי גורם חיצוני ידאג להעביר למדור שכר לימוד כתב התחייבות רשמי מהגורם המממן לתשלום שכר הלימוד כולל מועדי ביצוע התשלום. 

 

פרטי מדור שכר לימוד והמכון ללימודי חוץ

קבלת קהל בימים א'-ה' בשעות  15:30  -  08:30

לב' רינה אינקה               טל. 02-6755937    מייל -  rina@jamd.ac.il

לגב' רימה ליבוביץ          טל. 02-6755938    מייל - rima@jamd.ac.il

 

זכאי הנחה 10%

בהרשמה לקורס נוסף תינתן הנחה של 10% עבור הקורס (בעלות נמוכה מבין שניהם).

 

אי-פתיחת קורס ו/או הפסקת השתתפות מצד האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/לימוד יחידני, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה או לקבל את הסכום ששילמו בחזרה.

  • פתיחת הקורסים תלויה במינימום של  8 נרשמים.
  • הזכות לשינויים שמורה

 

שינויים בלתי צפויים בקורסים, בסדנאות ובמקהלה

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. במקרה זה ייקבע זמן אחר להשלמת המפגש. הזכות לשינויים שמורה.

 

נוהל החלפת קורס, סדנה או מורה לשיעורים יחידניים

         א.         בקשה להחלפת קורס או מורה לשיעורים יחידניים תוגש בכתב בלבד למכון ללימודי חוץ לכתובת המייל external@jamd.ac.il.

         ב.         המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

 

נוהל ביטול הרשמה/לימודים

ביטול הרשמה/לימודים יוגש בכתב בלבד לידי הגב' הגר וקס לכתובת המייל external@jamd.ac.il, לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות. במידה והתלמיד/ה לא הגיע/ה לפעילות אחת או יותר. אין המכון ללימודי חוץ מחויב לספק לו פיצוי כספי או אחר.

מועד קבלת בקשת הביטול

  • ביטול ההרשמה עד ל- 14 יום לפני מועד תחילת הקורס, יוחזר שכר הלימוד  למעט המקדמה.
  • לאחר מפגש ראשון יוחזר 75% משכר הלימוד.
  • לאחר שני מפגשים יוחזר 50% משכר הלימוד.
  • מהמפגש השלישי ואילך לא יינתן החזר כספי.

במקרה של הפסקת לימודים ובקשת החזר כספי עקב אילוץ בלתי צפוי וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים יש לפנות מידית בכתב למכון ללימודי חוץ בצירוף מסמכים רלוונטיים. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת לימודים. עניין ההחזר הכספי יידון כל מקרה לגופו. המכון איננו מתחייב להחזיר תשלום לאחר שני מפגשים.

החזר שכר לימוד יבוצע תוך 60 יום. המועד הקובע להחזר שכר לימוד הינו מועד קבלת הביטול בכתב.

 

ביטול של שיעור יחידני באופן חד-פעמי מצד הלומד

  • במידה והתלמיד/ה נדרש/ת לביטול חד-פעמי של שיעור יחידני (מכל סיבה שהיא), התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה בהקדם האפשרי ולפחות שבוע מראש. במידה והתלמיד/ה נאלץ לביטול חד-פעמי מחמת מחלה או סיבה מיוחדת, התלמיד/ה מתבקש/ת להודיע למורה לפחות 24 שעות מראש. ביטול שיעור בפרק זמן של 
    פחות מ-24 שעות לפני השיעור יחויב בתשלום מלא.
  • במידה והמורה ביטל/ה שיעור, יוחזר השיעור לתלמיד/ה בתיאום מראש.

איחורים: במידה והתלמיד/ה מאחר/ת לשיעור, לא יוחזר זמן האיחור.

 

גמול השתלמות במסלול האישי

מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש.

בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד לרבות עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.

 

 

קבצים מצורפים: 
שתף: