בקשה למלגה סוציו-אקונומית לתשע"ט

בקשה למלגה סוציו-אקונומית לתשע"ט

* מועמדות למלגה תישקל רק על בסיס הבקשה שתוגש עד למועד סגירת הגשת הבקשות ועם צירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

* מלגות סוציו – אקונומיות מהוות זיכוי באחוז מסוים (15% - 30%) של שכר הלימוד באקדמיה, אין מלגת מחייה.

*הבקשות למלגה הסוציו-אקונומית תדון אם ההכנסה לנפש נמוכה מ-3000 ₪.

* סטודנטים שנה א' בד"כ לא זכאים למלגה פרט למקרים חריגים.

* סטודנטים שלימודיהם מסובסדים ע"י גורם חיצוני (משרד הביטחון, משרד לקליטת עליה, ביטוח לאומי, מפעל הפיס וכו) אינם זכאים למלגה.

* סטודנטים שנה א' שמקבלים 100% שכר לימוד מהצבא לא רשאים להגיש בקשה למלגה.

* סטודנט שקיבל מלגה סוציו אקונומית בשנת הלימודים הקודמת בקשתו תישקל, אך אין זה מחייב שגם השנה יהיה זכאי למלגה.

* כל מלגה מגורם אחר (קרנות פרטיות, עמותות וכו) דורשת הצהרה. במקרה של אי דיווח על מלגות מגורמים אחרים תבוטל המלגה מטעם האקדמיה.

* במהלך לימודיו באקדמיה תלמיד זכאי למלגה לא יותר מ-4 שנים.

* תשע"ט: יש להגיש את טופס הבקשה בצירוף כל המסמכים הדרושים במעטפה סגורה לגב' רונית מועלם, בין התאריכים:1 בנובמבר – 20 בדצמבר, 2018. בקשות שאינן מלאות, או שהוגשו מאוחר מסגירת מועד ההגשה לא ידונו.

* וועדת המלגות תתכנס לדון בכל הבקשות במהלך ינואר – פברואר, ולשקול כל בקשה לגופה. בתום התהליך כל סטודנט יקבל מכתב לכתובת  מגוריו המודיע על החלטת הוועדה. לאלו שיזכו במלגה יקוזז הסכום מתשלום שכר הלימוד שירד בחודש אפריל.

* מתן המלגה מותנה בנוכחות הסטודנט בטקס קבלת המלגות.

טופס הבקשה ישלח לסטודנטים הרשומים בדוא"ל במהלך נובמבר בכל שנת לימודים.

לשאלות והבהרות נא לפנות ל: ronit@jamd.ac.il ; students.dean@jamd.ac.il

שתף: