חוק חופש המידע

חוק חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים: 

גב' מירית דגני
טלפון: 02-6759903
דוא"ל: mancal.mirit@jamd.ac.il   

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, נחקק ב- 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיות של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. בחינת הבקשה נעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל-90 יום נוספים.

פרטים אודות חוק חופש המידע, תהליך הגשת הבקשה והטיפול בה

הטופס המקוון של בקשת המידע מאפשר לאזרח לקבל מידע בצורה נוחה לכ-350 רשויות ציבוריות בארץ.

הסברים על הטופס המקווון:

1.      פרטי המבקש מתייחסים לפרטים של מבקש המידע עצמו או הגורם המייצג אותו.
2.      צילום ת.ז. שיצורף לבקשה הוא זה של מבקש המידע עצמו (אפילו אם הוא מיוצג על-ידי גורם אחר).
3.      בטופס עצמו, מבקש המידע יכול לצרף קבצים ב-4 אזורים:
‏         א.      בכרטיסיית סוג המידע המבוקש - בשדה העתק תעודת זהות שלך או של המיוצג - יהיה העתק תעודת זהות
                   במידה ורלוונטי.
‏         ב.      בכרטיסיית פרטי הגורם המיוצג - בשדה צירוף יפוי כח - יהיה העתק של יפוי כוח במידה ורלוונטי.
         ג.       בכרטיסיית תיאור הבקשה - בשדה צירוף קובץ - יהיה קובץ המתייחס לבקשה במידה ורלוונטי.
         ‏ד.      במידה והבקשה כרוכה בתשלום: בכרטיסיית תשלום אגרת בקשה - קובץ השובר הסרוק של התשלום.

 

אגרות שירות בקשת המידע (משולמת במקרה שהמידע אינו נוגע למבקש עצמו):

  1. אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ש"ח.
  2. אגרת הפקה - 30 ש"ח, לכל שעת עבודה החל מהשעה הרביעית.
  3. אגרת הפקה (תקנה 3 (א)) -
  • לכל עמוד צילום- 0.2 ש"ח.
  • לדיסקט מחשב - 2.5 ש"ח

4. סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4) - 150 ש"ח.

להגשת טופס הבקשה