מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית

מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית
  1. מהות ההתקשרות: האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים) (להלן: "המערכת") בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים (להלן: "העבודה") ומתן שירותי תחזוקה למשך תקופת האחריות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
  2. תקופת ביצוע העבודות: המציע הזוכה (להלן: "הקבלן") יקבל אישור לתוכניתו וישלים העבודה בתוך 60 ימים קלנדריים ממועד מתן צו התחלת עבודה, הכל כמפורט בהסכם.
  3. סיור קבלנים: סיור קבלנים בקמפוס האקדמיה, ייערך ביום 01.02.2021 בשעה 10:00 , מקום המפגש: בלובי שבקומה 4 בבניין האקדמיה למוסיקה ומחול שבקמפוס גבעת רם, בירושלים.
  4. שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב לנציג המזמינה באמצעות מייל amir@jamd.ac.il לא יאוחר מיום 15.02.2021 בשעה 12:00. התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.

שימו לב לשינוי תנאי הסף המופיע בסעיף 5(ג) בהזמנה למכרז שבנדון.

הנוסח הקודם והמבוטל של תנאי הסף הנ"ל: המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בעל סיווג ב'1 בענף ביוב ניקוז ומים (400) ומעלה ו/או בעל סיווג ג'1 בענף ראשי בניה (100).

הנוסח העדכני והמחייב של תנאי הסף הנ"ל: המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בעל סיווג א'2 בענף משנה מיתקני תברואה ובורות שופכין (190) ומעלה.

 

מצורפים להלן הפרסום המלא, כולל תנאי הסף, וכן מסמכי המכרז.

מכרז ספרינקלרים - תכניות הבניין >

 

תאריך פרסום המכרז: 
7.12.2020
תאריך סגירה: 
28.2.2021
מצב המכרז: