מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר

מכרז פומבי 5/2020 להגשת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר (להלן – "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות מיזוג אוויר הכוללים אספקת, הובלת והתקנת מערכת מיזוג אוויר חדשה בבניין התיכון והקונסרבטוריון שבקמפוס גבעת רם כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז (להלן: "המערכת" או "הציוד"), שבקמפוס גבעת רם בירושלים; מתן אחריות ושירות תחזוקה על כל הציוד (כולל שירות וחלקים) למשך 3 שנים מיום סיום ביצוע העבודות; וכן ביצוע עבודות פירוק ופינוי מערכת המיזוג הקיימת אצל המזמינה (להלן: "מערכת מיזוג קיימת" או "העבודות", לפי העניין), הכל כמפורט במסמכי המכרז.

שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב לנציג המזמינה באמצעות מייל amir@jamd.ac.ilלא יאוחר מיום 15.11.2020 בשעה 12:00. התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.

מועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "מכרז עבודות מיזוג אוויר" לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה, קומה 5, חדר 516 , בקמפוס גבעת רם ירושלים במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 30.11.2020 בשעה 12:00 . הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה לא ייבחנו.

מסמכי המכרז מצורפים להלן. 

 

תאריך פרסום המכרז: 
16.9.2020
תאריך סגירה: 
30.11.2020
מצב המכרז: 
שתף: