מכרז פומבי 4/2020 למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים

מכרז פומבי 4/2020 למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים

האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ר מזמינה בזאת הגשת הצעות במסגרת מכרז פומבי 4/2020 למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים כמפורט להלן:

1. מהות ההתקשרות: שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים של האקדמיה, בהתאם למפרט השירותים ואופן ביצוע העבודה כמפורט בנספח א' למסמכי המכרז, בקמפוס האקדמיה שבגבעת רם, ירושלים.
2. משך ההתקשרות: תקופת ההתקשרות במסגרת ההסכם שיחתם עם המציע שייבחר תחל לאחר חתימת החוזה (במועד שיקבע ע"י הצדדים) ולתקופה של 12 חודשים עם אפשרות שהאקדמיה תחליט על הארכת התקשרות ל-4 תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם ובסך הכל עד ל-5 שנות התקשרות, ובכפוף להוראות ההסכם.
3. סיור מציעים: סיור מציעים בקמפוס האקדמיה, ייערך ביום 13.08.2020 בשעה 12:00. מקום המפגש: בלובי שבקומה 4 בבניין האקדמיה למוסיקה ומחול שבקמפוס גבעת רם, בירושלים.
4. שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, בקשר לסעיפים במסמכי המכרז יש להפנות בכתב לא יאוחר מיום 20.08.2020 בשעה 12:00 לנציג המזמינה באמצעות מייל amir@jamd.ac.il. התשובות יופצו באמצעות מייל לכל המשתתפים.
5. החל ממועד פרסום המכרז ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז בקישור זה.
6. תנאי סף להגשת הצעות: רק מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר, רשאי להגיש את הצעתו:
   א. מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תעודת התאגדות. מציע שהוא עוסק פטור או עוסק מורשה יצרף להצעתו תעודת עוסק פטור או עוסק מורשה התקפה למועד הגשת הצעתו.
   ב. במהלך 3 השנים האחרונות נציג המציע, אשר פרטיו יפורטו על גבי הצעת המציע (נספח ג' למסמכי המכרז) הינו בעל ניסיון של לפחות שנת אחת בעבודה כמכוון, מתקן, משפץ ומטפל בפסנתרים בהיקף של לפחות חצי משרה.
   ג. על המציע או אדם מורשה מטעמו להשתתף בסיור מציעים. דרכי הוכחת העמידה בתנאי הסף מפורטים בהזמנה למכרז.
7. הליך תחרותי נוסף: המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול הליך תחרותי נוסף עם קבוצת מציעים סופית שתכלול לפחות את שלוש ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשירות אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו ציון איכות מעל ציון האיכות המזערי. הליך תחרותי נוסף כנ"ל יהיה בהתאם לסעיף 'הליך תחרותי נוסף' בהזמנה למכרז.
8. מועד אחרון להגשת הצעות: את ההצעה במכרז יש להגיש במעטפה סגורה, עליה ירשם: "מכרז למתן שירותי כיוון וטיפול בפסנתרים" לתוך תיבת המכרזים שבמשרדי המזמינה, קומה 5, חדר 516 , בקמפוס גבעת רם ירושלים במעטפה סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 31.08.2020 בשעה 12:00.
הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה לא ייבחנו.

 

תאריך פרסום המכרז: 
23.7.2020
תאריך סגירה: 
31.8.2020
מצב המכרז: 
שתף: