תואר שני עם תזה במוסיקה (M.Mus.)*

תואר שני עם תזה במוסיקה (M.Mus.)*

מסלולי ההתמחות בהם ניתן יהיה לכתוב תזה:

 1. מסלול התמחות בחינוך מוסיקלי.
 2. מסלול התמחות בקומפוזיציה.
 3. מסלול התמחות בביצוע קלאסי (כולל ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה).
 4. מסלול התמחות בביצוע ג'אז.

(חובות לסיום תואר על פי מסלול מצורפים בנספח מס 1).

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון מהאקדמיה למוסיקה ולמחול או מוסד מקביל בארץ ובעולם.
 2. ציון 90 לפחות במקצוע הראשי וציון ממוצע 90 בשאר המקצועות.
 3. בחינות כניסה (אודיציות) במסלולי ביצוע, תיק עבודות במסלול קומפוזיציה.
 4. ראיון אישי.

השלמות

 1. סטודנטים שלא למדו את הקורס קריאה וכתיבה אקדמית במסגרת לימודי התואר הראשון, נדרשים ללמוד אותו כחלק מלימודי ההשלמה. הקורס אינו מקנה נ"ז בתוכנית לתואר שני.
 2. סטודנטים שסיימו שנתיים בתואר שני ללא תזה וירצו להשלים תואר עם תזה, ידרשו להשלים את שני הקורסים בשיטות מחקר ואת הסמינר Graduate Colloquium.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 1. בתחומי הביצוע חובה לבצע רסיטל אחד בתום השנה הראשונה.
 2. השלמת סמינרי החובה של שנה א'.
 3. השלמת שני הקורסים בשיטות מחקר.

* הענקת התואר במסלול לתואר שני עם תזה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 

הצהרת הסטודנט (נוסח ההצהרה מצורף בנספח מס' 2)

מאחר והענקת התואר במסלול לתואר שני עם תזה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, על כל סטודנט שיתקבל לתוכנית, לחתום על הצהרה לפיה ידוע לו כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר מוסמך במוסיקה (M.Mus.) במסלול עם תזה וההסמכה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. במידה והתכנית לא תקבל הסמכה, הסטודנט יקבל תואר מוסמך במוסיקה ללא תזה (M.Mus.) במסגרת התוכנית מוסמך במוסיקה (M.Mus.), המתקיימת במוסד, שלה יש הסמכה קבועה.

שכר לימוד

 1. בשנה ראשונה ושניה לתואר יש לשלם 100% שכר לימוד כל שנה ובסה"כ 200%.
 2. סטודנטים שימשיכו לימודים בשנה השלישית וילמדו שיעור יחידני, ישלמו 100% שכר לימוד.
 3. סטודנטים בשנה השלישית, ללא שיעור יחידני, ישלמו  35% משכר הלימוד השנתי, עבור הנחיית תיזה. אם ידרשו להשלים קורסים, יחוייבו בהתאם להיקף הנ"ז.
 4. סטודנטים בשנה הרביעית שיקבלו ארכה בהגשת התיזה יחוייבו בתשלום 10% תקורה משכר הלימוד השנתי.  

עבודות התיזה

 1. היקף עבודת התיזה ינוע בין 60  עד 120 עמודים. 
 2. שפת הכתיבה היא עברית או אנגלית.
 3. נושא התיזה חייב אישור של וועדת ההיגוי של התכנית. 
 4. על ההצעה להיות בהיקף של 800-1000 מילים ולהכיל את הסעיפים הבאים:
 • תיאור קצר של נושא העבודה והתחום (חקר הביצוע, תיאוריה, ניתוח, חינוך, קוגניציה, הלחנה וכו').
 • רקע וסקירה ספרותית קצרה
 • יעדי המחקר והתוצאות הצפויות
 • תיאור שיטות מחקר (מתודולוגיות)
 • מסקנות ויישומים

לכל שאלה והתייעצות בנוגע לכתיבת ההצעה ניתן לפנות לפרופ' בלה ברובר-לובובסקי, סגנית נשיא לעניינים אקדמיים במייל: bella.brover@jamd.ac.il
שיפוט העבודות שתוגשנה יתבצע על-ידי שני חברי וועדת ההיגוי או חבר וועדת ההיגוי וחבר סגל ליבתי נוסף (בהתאם לנושא התיזה) וקורא חיצוני בתחום ההתמחות.

מועדי הגשות בהתאם לאבני הדרך הבאות

 1. שנה ראשונה בתוכנית: 1.10 הגשת הצעת נושא לתיזה, 1.05 הגשת הצעת מחקר.
 2. שנה שניה בתוכנית: הגשת פרק מבוא הכולל סקירת ספרות, רשימה ביבליוגרפית, תיאור קצר של נושא העבודה והתחום, יעדי המחקר והתוצאות הצפויות, תיאור שיטות מחקר, מסקנות ויישומים ואת אחד הפרקים 31.12.
 3. שנה שלישית בתוכנית: הגשת עבודת התיזה עד 30.06 בשנה שלאחר סיום הלימודים. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה נוספת שלא תעלה על שנתיים מסיום הלימודים. 

את החומרים בהתאם למועדים המפורטים, יש לשלוח לגב' לירז אבוקן-יצחקי, ראש המערך האקדמי, במייל: liraz@jamd.ac.il

 

ועדת ההיגוי של התוכנית

חברי ועדת ההיגוי  של התוכנית:

 • ראש התוכנית ללימודי מוסמך, פרופ' בועז בן משה
 • סגנית נשיא לעניינים אקדמיים, פרופ' בלה ברובר לובובסקי
 • ראש התוכנית לדוקטורט בקומפוזיציה המשותפת לאקדמיה ולאוניברסיטה העברית. פרופ' אמנון וולמן

ועדת אתיקה

במוסד פועלת ועדת אתיקה שחבריה הם: ד"ר ורד אביב – יו"ר, דיקנית הפקולטה למחול, פרופ' בלה ברובר לובובסקי, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים וראשת הרשות למחקר, פרופ' בעז בן משה, ראש התוכנית ללימודי מוסמך ודיקן הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי, וד"ר מיכל חפר, ראש החוג לחינוך מוסיקלי. רכזת הוועדה, ראש המערך האקדמי, גב' לירז אבוקן-יצחקי. 

במקרים של ניגוד עניינים כגון הצעת מחקר או פרסום מאמר על ידי אחד מחברי הוועדה, ימלא את מקומו/ה בדיון זה פרופ' מיכאל קלינגהופר, נשיא האקדמיה. תפקיד הוועדה לבחון את עמידתן של הצעות לעבודות גמר והצעות לתזה הנוגעות בבני אדם, בסטנדרטים המקובלים, כולל אישורי נבדקים ואישורי הורים במקרים של קטינים. במידת הצורך תסתייע הועדה ביעוץ המשפטי של האקדמיה.

 

נספח מס' 1 – חובות סיום תואר במסלולים השונים

מסלול התמחות בחינוך מוסיקלי

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

קורסי חובה

4 קורסים

4

4

8

סמינרי חובה

3 סמינרים

4

2

6

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

4

4

8

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

40

מהות התזה היא מחקר המבוסס על עבודה מעשית בשטח הכולל את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

מסלול התמחות בקומפוזיציה

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז  שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

6

6

12

פרויקט גמר

 

8

8

סמינר חובה

סמינר אחד

 

4

4

קורסי חובה

2 קורסים

2

2

4

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

2

 

2

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

48

 

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו מלחין הסטודנט ולתהליך היצירה. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

מסלול התמחות בביצוע קלאסי (כולל ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה)

 

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז  שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

6

6

12

רסיטל בביצוע / בחינה בניצוח

4

4

8

קורסי חובה

2 קורסי חובה

2

2

4

סמינר חובה

סמינר אחד

 

4

4

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

2

 

2

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

48

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו מבצע הסטודנט ולתהליך הביצוע והמופע. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

מסלול התמחות בביצוע ג'אז

תחום

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

4

4

8

רסיטל

4

4

8

קורסי חובה

2 קורסים

2

2

4

סמינר חובה

1 סמינר

4

 

4

אנסמבלים

2 אנסמבלים

2

2

4

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

 

2

2

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

48

 

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו יוצר או מבצע הסטודנט ולתהליך היצירה, הביצוע והמופע. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות. 

 

נספח מס' 2 - הצהרת סטודנט

 1. הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר מוסמך במוסיקה (M.Mus.) במסלול עם תזה וההסמכה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
 2. ידוע לי שבמידה והתכנית לא תקבל הסמכה, רשת הביטחון של התכנית היא תכנית הלימודים מוסמך במוסיקה (M.Mus.)  המתקיימת במוסד.

שם פרטי ומשפחה: ____________________

מס' ת.ז.: _____________________________

חתימה: ______________________________

תאריך: _______________________________