תואר שני עם תזה במוסיקה (M.Mus.)*

תואר שני עם תזה במוסיקה (M.Mus.)*

מסלולי ההתמחות בהם ניתן יהיה לכתוב תזה:

 1. מסלול התמחות בחינוך מוסיקלי.
 2. מסלול התמחות בקומפוזיציה.
 3. מסלול התמחות בביצוע קלאסי (כולל ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה).
 4. מסלול התמחות בביצוע ג'אז.

(חובות לסיום תואר על פי מסלול מצורפים בנספח מס 1).

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון מהאקדמיה למוסיקה ולמחול או מוסד מקביל בארץ ובעולם.
 2. ציון 90 לפחות במקצוע הראשי וציון ממוצע 90 בשאר המקצועות.
 3. בחינות כניסה (אודיציות) במסלולי ביצוע, תיק עבודות במסלול קומפוזיציה.
 4. ראיון אישי.

השלמות

 1. סטודנטים שלא למדו את הקורס קריאה וכתיבה אקדמית במסגרת לימודי התואר הראשון, נדרשים ללמוד אותו כחלק מלימודי ההשלמה. הקורס אינו מקנה נ"ז בתוכנית לתואר שני.
 2. סטודנטים שסיימו שנתיים בתואר שני ללא תזה וירצו להשלים תואר עם תזה, ידרשו להשלים את שני הקורסים בשיטות מחקר ואת הסמינר Graduate Colloquium.

תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

 1. בתחומי הביצוע חובה לבצע רסיטל אחד בתום השנה הראשונה.
 2. השלמת סמינרי החובה של שנה א'.
 3. השלמת שני הקורסים בשיטות מחקר.

* הענקת התואר במסלול לתואר שני עם תזה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 

הצהרת הסטודנט (נוסח ההצהרה מצורף בנספח מס' 2)

מאחר והענקת התואר במסלול לתואר שני עם תזה מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, על כל סטודנט שיתקבל לתוכנית, לחתום על הצהרה לפיה ידוע לו כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר מוסמך במוסיקה (M.Mus.) במסלול עם תזה וההסמכה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה. במידה והתכנית לא תקבל הסמכה, הסטודנט יקבל תואר מוסמך במוסיקה ללא תזה (M.Mus.) במסגרת התוכנית מוסמך במוסיקה (M.Mus.), המתקיימת במוסד, שלה יש הסמכה קבועה.

שכר לימוד

 1. בשנה ראשונה ושניה לתואר יש לשלם 100% שכר לימוד כל שנה ובסה"כ 200%.
 2. סטודנטים שימשיכו לימודים בשנה השלישית וילמדו שיעור יחידני, ישלמו 100% שכר לימוד.
 3. סטודנטים בשנה השלישית שילמדו קורסים בלבד, ללא שיעור יחידני, ישלמו  35% שכר לימוד.
 4. סטודנטים שבשנה השלישית יכתבו תזה בלבד לא ידרשו לשלם שכר לימוד וכך גם לגבי שנה רביעית עבור סטודנטים שיקבלו ארכה להגשת התזה.

עבודות התזה

 1. היקף עבודת התזה ינוע בין 60  עד 120 עמודים.
 2. שפת הכתיבה היא עברית או אנגלית.
 3. נושא התזה חייב אישור של וועדת ההיגוי של התכנית.
 4. מועד הגשת הצעת הנושא לתזה לשנת תשפ"ג הוא 1.10.2022.  את ההצעות יש לשלוח לגב' לירז אבוקן-יצחקי, ראש המערך האקדמי, במייל: liraz@jamd.ac.il
 5. על ההצעה להיות בהיקף של 800-1000 מילים ולהכיל את הסעיפים הבאים:
 • תיאור קצר של נושא העבודה והתחום (חקר הביצוע, תיאוריה, ניתוח, חינוך, קוגניציה, הלחנה וכו').
 • רקע וסקירה ביבליוגרפית קצרה.
 • יעדי המחקר והתוצאות הצפויות.
 • תיאור שיטות מחקר.
 • מסקנות ויישומים.

לכל שאלה והתייעצות בנוגע לכתיבת ההצעה ניתן לפנות לפרופ' בלה ברובר-לובוסקי, סגנית נשיא לעניינים אקדמיים במייל: bella.brover@jamd.ac.il

 1. מועד הגשת הצעת המחקר לתזה – יש להגיש עד לסוף סמסטר א' של השנה השנייה.
 2. מועד הגשת עבודת התזה יהיה עד שנה מסיום הלימודים. במקרים חריגים ניתן יהיה לקבל ארכה נוספת שלא תעלה על שנתיים מסיום הלימודים.
 3. שיפוט העבודות שתוגשנה יתבצע על-ידי שני חברי וועדת ההיגוי או חבר וועדת ההיגוי וחבר סגל ליבתי נוסף (בהתאם לנושא התזה) וקורא חיצוני בתחום ההתמחות.

ועדת ההיגוי של התוכנית

חברי ועדת ההיגוי  של התוכנית:

 • ראש התוכנית ללימודי מוסמך, פרופ' בועז בן משה
 • סגנית נשיא לעניינים אקדמיים, פרופ' בלה ברובר לובובסקי
 • ראש התוכנית לדוקטורט בקומפוזיציה המשותפת לאקדמיה ולאוניברסיטה העברית. פרופ' אמנון וולמן

ועדת אתיקה

במוסד פועלת ועדת אתיקה שחבריה הם: ד"ר ורד אביב – יו"ר, דיקנית הפקולטה למחול, פרופ' בלה ברובר לובובסקי, סגנית הנשיא לעניינים אקדמיים וראשת הרשות למחקר, פרופ' בעז בן משה, ראש התוכנית ללימודי מוסמך ודיקן הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוסיקלי, וד"ר מיכל חפר, ראש החוג לחינוך מוסיקלי. רכזת הוועדה, ראש המערך האקדמי, גב' לירז אבוקן-יצחקי. 

במקרים של ניגוד עניינים כגון הצעת מחקר או פרסום מאמר על ידי אחד מחברי הוועדה, ימלא את מקומו/ה בדיון זה פרופ' מיכאל קלינגהופר, נשיא האקדמיה. תפקיד הוועדה לבחון את עמידתן של הצעות לעבודות גמר והצעות לתזה הנוגעות בבני אדם, בסטנדרטים המקובלים, כולל אישורי נבדקים ואישורי הורים במקרים של קטינים. במידת הצורך תסתייע הועדה ביעוץ המשפטי של האקדמיה.

 

נספח מס' 1 – חובות סיום תואר במסלולים השונים

מסלול התמחות בחינוך מוסיקלי

 

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

סמינרי חובה דיסציפלינריים

7 סמינרים

8

6

14

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

4

4

8

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

4

מהות התזה היא מחקר המבוסס על עבודה מעשית בשטח הכולל את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

מסלול התמחות בקומפוזיציה

 

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז  שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

6

6

12

פרויקט גמר

 

8

8

סמינרי חובה דיסציפלינריים

3 סמינרים

4

2

6

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

2

2

4

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

48

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו מלחין הסטודנט ולתהליך היצירה. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

מסלול התמחות בביצוע קלאסי (כולל ניצוח תזמורת וניצוח מקהלה)

 

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז  שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

6

6

12

רסיטל

4

4

8

סמינרי חובה דיסציפלינריים

3 סמינרים

4

2

6

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

2

2

4

תזה

 

 

 

12

סה"כ       

 

 

 

48

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו מבצע הסטודנט ולתהליך הביצוע והמופע. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

מסלול התמחות בביצוע ג'אז

סוג הקורס

מקצוע / שנה

נ"ז שנה א'

נ"ז שנה ב'

סה"כ נ"ז לתחום

המקצוע הראשי

שיעור יחידני

6

6

12

רסיטל

4

4

8

סמינרי חובה דיסציפלינריים

3 סמינרים

4

2

6

קורסים בשיטות מחקר

2 קורסים

4

 

4

Graduate Colloquium

 

 

2

2

קורסי בחירה

 

2

2

4

תזה

 

 

 

12

סה"כ

 

 

 

48

מהות התזה היא עבודה עיונית בנושא הקשור לחומר אותו יוצר או מבצע הסטודנט ולתהליך היצירה, הביצוע והמופע. התזה תכלול את שאלת המחקר, מתודולוגיה, סקירה ביבליוגרפית נרחבת, סיכום ומסקנות.

 

נספח מס' 2 - הצהרת סטודנט

 1. הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים אינה מוסמכת בשלב זה להעניק תואר מוסמך במוסיקה (M.Mus.) במסלול עם תזה וההסמכה למתן התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
 2. ידוע לי שבמידה והתכנית לא תקבל הסמכה, רשת הביטחון של התכנית היא תכנית הלימודים מוסמך במוסיקה (M.Mus.)  המתקיימת במוסד.

שם פרטי ומשפחה: ____________________

מס' ת.ז.: _____________________________

חתימה: ______________________________

תאריך: _______________________________

Add This: