הרשמה לשיעורי המכון ללימודי חוץ

תוכל/י להרשם

א.  בטלפון 052-310-1202, טלפון: 02-675-9924, פקס: 6759957 – 02
ב.  בכתובת אימייל:external.jamd.ac.il  (נא לפרט שם פרטי ומשפחה, כתובת, כתובת אימייל, ומספר טלפון)
ג.  באמצעות פנייה מקוונת למכון - פרטים אישיים ובחירת קורסים בלבד (ללא תשלום)

* לאחר הרישום יש לשלם מקדמה ע"ס 100 ₪ שתקוזז משכר הלימוד, התשלום באמצעות כרטיסי אשראי בטלפון בלבד.

 אופן התשלום

א. בהמחאה/המחאות, בתשלום אחד או ב- 3 תשלומים חודשיים שווים, לפקודת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ולמסור לגב' הגר וקס.
ב. בכרטיס אשראי ולמסור לגב' הגר וקס.
ג. בהתחייבות של מקום עבודה או גורם משלם אחר: יש לצרף לטופס ההרשמה מכתב התחייבות רשמי של מקום העבודה והתחייבות לתשלום לאקדמיה למוסיקה, בגין שכר לימוד, כמתחייב מנוהל ההרשמה.
ד. האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים שומרת לעצמה את הזכות להחליט באופן בלעדי, לפי שיקול דעתה, אם לפתוח/או לקיים, ו/או להפסיק ו/או לדחות קורס/לימוד יחידני, על אף שהוצעו ללימודים במועדים מסוימים. החלטה כזאת יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים ו/או סיבה אקדמית ו/או סיבה מנהלית ו/או אחרת. הנרשמים יהיו זכאים לעבור לקורס אחר הפתוח להרשמה או לקבל את הסכום ששילמו בחזרה.

בשום מקרה של תביעה בגין הפרת הסכם, אף אחד מהצדדים לא יישא בכל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או מיוחד לרבות עסקה כלשהי, אבדן השתתפות ו/או גמול ו/או זמן ו/או רווחים או בכל נזק בסכום שעולה על הסכום האמור לעיל.
 
זכאי הנחה 10%

עובדי האוניברסיטה, עובדי וגמלאי האקדמיה, מורי תיכון האקדמיה, חברי איגוד מיל"ה, חברי מקהלת אורטוריו וחברי איגוד הקומפוזיטורים, גמלאים, סטודנטים, מנויי האקדמיה, מנויי קונצרטי האקדמיה.

נוהל החלפת קורס

א.     בקשה להחלפת קורס תוגש בכתב בלבד למכון ללימודי חוץ.
ב.     המועד הקובע הינו מועד קבלת הבקשה.

עיתוי קבלת הבקשה: לפני המפגש השלישי בקורס. גובה התשלום הנדרש: הפרש שכר הלימוד בין הקורס המקורי לבין הקורס החדש

נוהל ביטול הרשמה
 
מועד קבלת בקשת הביטול
לאחר מפגש אחד יגבה ערך יחסי של מפגש אחד
לאחר שני מפגשים יגבה ערך יחסי של שני מפגשים
לאחר מפגש שלישי אין החזר כספי ולא ניתן לבטל הרשמה
 
במקרה של הפסקת לימודים עקב אילוץ בלתי צפוי וממושך, שאינו מאפשר לימודים תקינים יש לפנות מיידית בכתב למכון ללימודי חוץ בצירוף מסמכים רלוונטיים. יש לשלוח את הבקשה מיד לאחר שאירע המקרה שגרם להפסקת לימודים.
 
גמול השתלמות
 
מורים ועובדי הוראה יפנו אישית אל המפקח המחוזי במשרד החינוך והתרבות להסדרת העניין מראש.
 
שינויים בלתי צפויים

במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. כמו כן עלול להיווצר מצב שבו לא יתאפשר לקיים מפגש אף על פי שהייתה כוונה לקיימו. הזכות לשינויים שמורה.
 
הערות
·         פתיחת הקורסים תלויה במינימום 8 נרשמים
·         הזכות לשינויים שמורה

שתף: